Artikel 1 Wysiging

Artikel 1 Wysiging

  • 16 Mar, 2015
  • Jaco Laubscher
  • 0 Comments

ARTIKEL 1

Die NG Kerk is landswyd besig met stemming in al die Sinodale streke rondom die moontlike wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde.  Die mikpunt met die wysiging is o.a. om die Belydenis van Belhar deel te maak van die kerk se amptelike belydenisskrifte.

Ons plaas graag vir u inligting rondom die onderwerp waarna u kan kyk.

 

Huidige Artikel 1

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk staan gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, staan uitgedruk in die Formuliere van Eenheid soos vasgestel op die Sinode van Dordrecht in 1618-1619, naamlik die sewe en dertig artikels van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die vyf Dordtse Leerreëls.

 

Voorgestelde Nuwe Artikel 1

1. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van God.

2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.

2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif onderskryf nie.

3. Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied.

 

Lees gerus meer : Belydenis van Belhar

Share This Story

Categories

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *